Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Проекти и програми

I. АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

Програма „Aсистенти за независим живот”

ПРОЕКТ  „КОМПЛЕКС ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА”

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015”

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В СТОЛИЧНА ОБЩИНА- 2016” С РАЙОНИ: „ВРЪБНИЦА; „ВЪЗРАЖДАНЕ”; „ПОДУЯНЕ”; „СЛАТИНА”; „МЛАДОСТ”  И „ИСКЪР”

ПРОЕКТИ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M90PO001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

КОМПОНЕНТ „РАБОТА С НЕАКТИВНИ ЛИЦА” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА”

 

 

 

II. ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

Проект SEE_INNOVA "Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора”

Проект „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване”

Проект ПОСОКА: семейство"

Проект „Доброволци за заетост в Европа”

Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”

 Проект "Изграждане на комплекс за социално–здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства "Света Параскева" в Столична община"

Проект "Шанс за децата"

Проект „И аз имам семейство”

Проект Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи"

Проект „Социална работа с деца на улицата”

 

Проект Мога да съм полезен"

Проект „Социални услуги за достоен и независим живот - 2"

Проект „Социални услуги за достоен и независим живот” – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – дейност „Социален асистент”

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания