Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица - гр. София (проект!) PDF Печат Е-мейл
30 November 2011

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

В ЦЕНТЪР ЗА КРИЗИСНО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ ЛИЦА -

ГР. СОФИЯ, ЖК "ЗАХАРНА ФАБРИКА", БЛ. 51-а, ВХ. А, ЕТ. 2

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. /1/ Този Правилник регламентира вътрешния ред и условията за предоставяне на социалната услуга Център за кризисно настаняване на бездомни лица - гр. София, ж.к. "Захарна фабрика", бл. 51-а, вх. А, ет. 2 /наричан по-долу за краткост Център/.

                     /2/ Центърът, на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Решение на Столичния общински съвет, е временна социална услуга, финансирана от бюджета на Столична община и се разкрива за периода 20.12.2011 г. – 31.03.2012 г.  

 

Чл.2. /1/ Центърът предоставя безплатен подслон на бездомни лица над 18-годишна възраст и семейства за част от денонощието – от 18:00 ч. на текущия ден до 10:00 ч. на следващия ден.

                       /2/. Социалната услуга не се предоставя на лица, чието здравословно състояние не отговаря на профила на Центъра.

            /3/ Центърът осигурява:

1.      Ползване на самостоятелно легло с постелъчен инвентар;

2.      Санитарно помещение за поддържане на личната хигиена.

3.      Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на Центъра и правата на потребителите на социалната услуга.

                       /4/ Неразрешимите случаи се докладват пред Обществения съвет за социална политика за изразяване на становище.

 

            Чл.3. Центърът осъществява съвместна дейност с органите на МВР, съдебната и други власти, както и с другите компетентни държавни и обществени органи и организации, неправителствени организации и фондации и други.

 

Чл.4. Управителят на Центъра приема със заповед противопожарна инструкция, план за евакуация при бедствия и аварии, процедура за жалби и други изискуеми от нормативните актове вътрешни документи.

 

Чл.5. Потребителите сключват  споразумение за предоставяне на социалната услуга с  управителя на Центъра или с упълномощено от него длъжностно лице. След сключване на споразумението, данните им  се вписват в регистър.

 

РАЗДЕЛ  II

РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ЦЕНТЪРА

 

              Чл.6./1/ Настаняването в Центъра е доброволно и се извършва от неговия управител, от органите на МВР или от мобилни екипи по насочване от Дирекции „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане или от дирекция „Социални дейности” към Столична община до запълване на капацитета за съответното денонощие.

                         /2/ За всеки потребител се събират и съхраняват лични данни, вписани в регистъра по реда на чл.5, съдържащи имена, ЕГН, номер, дата издаване на личната карта и постоянен адрес, семейно положение, копие от личен амбулаторен картон (ако има такъв), копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова), име, адрес, телефонен номер на настойник, попечител или близък роднина (ако има такива).

 

               Чл.7./1/ Настаняването на бездомните лица се извършва след представяне на  документ за самоличност или справка от органите на МВР само с лични вещи, тоалетни принадлежности и след подписване на изискуемите декларации и опис на имуществото, което им се предоставя за ползване.

                         /2/Приетите потребители заемат определената им от администрацията на Центъра стая.

 

               Чл.8./1/ Пропускателният режим в Центъра се определя със Заповед на управителя.

                           /2/ В Центъра не се допускат външни лица.

                         /3/ Длъжностни  лица се допускат в сградата на Центъра срещу представяне на служебна карта.      

 

                Чл.9./1/ Приемането на бездомни лица се извършва ежедневно от 18:00 ч. до запълване капацитета на Центъра. 

                         /2/ По изключение след съгласуване с директора на дирекция „Социални дейности” и ресорния заместник-кмет на Столична община е възможно приемане на бездомни лица в Центъра и извън определеното в ал. 1 време.

 

               Чл.10. Центърът не предоставя медицинско обслужване. Медицинското обслужване и лечение на потребителите в Центъра се извършва от личния  им  лекар.

 

                 Чл.11. При установяване на заразно заболяване или опаразитяване, след настаняване на ползвателите в социалната услуга,  персоналът на Центъра оказва помощ на нуждаещите се, а при необходимост потребителите се настаняват в обособения за целта изолатора или в специализирано здравно заведение.

 

РАЗДЕЛ   III

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

               Чл.12./1/ Всички потребители в Центъра са на свободен режим и имат право:

1. На самостоятелно легло с постелъчен инвентар;

2. Да ползват общите помещения в Центъра ( санитарно помещение и др.);

3. Да бъдат информирани за съдържанието на съответните нормативни документи, отнасящи се до престоя им в Центъра.

 

/2/. Потребителите в Центъра са длъжни:

1.   Да спазват настоящия Правилник;

2.   Да спазват противопожарната инструкция;

3.   Да спазват плана за евакуация при бедствия и аварии;

4.   Да поддържат чистота в стаите, общите помещения и района на Центъра, както и личната си хигиена;

5.   Да пазят повереното им имущество и инвентар;

6.   Да възстановяват нанесените щети;

7.   Да спазват режим на икономии на ел.енергията и водата;

8.   Да  спазват установения режим за почивка;

9.   Да не ползват собствени електрически уреди в спалните помещения.

10.  Да спазват пропускателният режим в Центъра;

11.  Да спазват указанията на охранителите, осъществяващи физическата и техническа охрана, относно реда в Центъра.

 

/3/ В Центъра не се разрешава:

1. Грубо отношение с персонала и между потребителите;

2. Внасяне на домашни животни или птици;

3. Внасяне в стаите на бързо развалящи се продукти;

4.  Хвърляне на твърди отпадъци в тоалетните и каналите, които биха   предизвикали запушването им;                                                                        

5.  Изнасяне на предоставеното за ползване имущество;

6. Самоволна  смяна на определеното за ползване легло или помещение;

7.      Разместване на мебелите и инвентара в помещенията;

8.      Самоволна смяна на патроните и бравите на вратите в помещенията;

9.     Внасяне и употреба на алкохол, упойващи и наркотични вещества, оръжие, в това число газово, както и боеприпаси;

10. Хазартни игри;

11. Организиране на събирания, нарушаващи установения в Центъра ред;

12.  Пушене в сградата и района около нея.

13. Недопускане в стая на друго настанено лице.

14. Преспиване на ненастанени по предвидения ред лица.

 

РАЗДЕЛ  ІV

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

              Чл.13./1/ Предоставяната социална услуга се прекратява:

                        1. С изтичане на посочения в чл. 2, ал. 1 период от денонощието;

                        2.  По взаимно съгласие на страните.

                        3. Едностранно по желание на настаненото лице или доставчика на услугата.

               /2/ Предоставяната социална услуга може да бъде прекратена едностранно от управителя на Центъра без предизвестие в следните случай:

                           1. При нарушаване от потребителя на настоящия Правилник;

                        2.При промяна на здравословното състояние на потребителя, несъответстващо на профила на Центъра;

                            3.  При смърт на потребителя.

               /3/ Прекратяването на предоставяната социална  услуга по ал. 2 се съгласува с директора на дирекция “Социални дейности” към Столична община и/или ресорния заместник-кмет.

 

              Чл.14. При нанасяне на щети на имуществото на Центъра или върху персонала, потребителите носят пълна отговорност съгласно българското законодателство.

 

              Чл.15. При отказ на потребителите да напуснат доброволно заеманите от тях помещения след изтичане на определения в чл. 2, ал. 1 период, същите се извеждат принудително със съдействието на персонала или органите на МВР.                                     

                

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

               § 1.  Директорът на Центъра създава необходимата организация за водене и съхраняване на документацията за потребителите.

                § 2.  Документацията се съхранява съобразно изискванията на нормативните актове уреждащи тази материя.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


            § 1.  Този Правилник се издава на основание чл. 41в, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

             § 2.  Правилникът се актуализира при необходимост.

Последна промяна ( 30 November 2011 )
 
< Предишна   Следваща >