Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
ОТЧЕТ за дейността на Дирекция „Социални дейности” при Столична община за 2011 г. PDF Печат Е-мейл
27 February 2012

 

ОТЧЕТ
за дейността на Дирекция „Социални дейности” при Столична община
за периода януари - декември 2011 г.

Дейностите на дирекция „Социални дейности” са свързани с предоставяне на социални услуги за гражданите на  гр. София и  са насочени към постигане на стратегическата цел „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи”, заложена в Програмата за управление и развитие на Столична община 2008 – 2011 г., както и в Общинския план за развитие на гр. София 2007 – 2013 г.

Всички дейности и услуги, предоставяни от дирекция „Социални дейности” са в унисон и с основните приоритети и цели, заложени в приетите от Столичен общински съвет стратегии на Столична община, свързани с предоставяне на социални услуги за различни рискови групи и хора с увреждания, като и със Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София 2011 г. - 2015 г. Стратегията покрива широк спектър от социални услуги и дейности за:
 • развитие на съществуващите социални услуги през следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране или към закриване на всяка налична услуга/дейност;
 • разкриване на нови социални услуги за приоритетните целеви групи, включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно-делегирани дейности;
 • иницииране на междусекторни „смесени” иновативни услуги – медико-социални, образователно-социални и т.н.;
 • паралелно развитие на хоризонтални политики и мерки за социално включване в приоритетните свързани сектори;
 • дейности, които се осъществяват на областно ниво, за да улеснят и подпомогнат осъществяването на планираните социални услуги като: обучение и развитие на човешките ресурси, обмяна на опит, дейности за мониторинг и оценка, текуща координация и съгласуване на дейностите между отделните общини и между различните държавни институции и ведомства.
В областната стратегия са предвидени социални услуги за всички рискови групи на територията на областта. В рамките й са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за предстоящите пет години на интензивна интервенция.

Основните дейности на дирекция „Социални дейности” са свързани с:
 • Предоставяне на социални услуги чрез специализирани институции – 13 броя ;
 • Предоставяне на социални услуги в общността и социални услуги от резидентен тип – 29 броя;
 • Предоставяне на социални услуги чрез Бюра за социални услуги – 9 броя;
 • Предоставяне на специализиран транспорт за трудноподвижни лица;
 • Издаване на абонаментни карти – носители за лица с намалена работоспособност;
 • Издаване на абонаментни карти за преференциално паркиране за лица с намалена работоспособност;
 • Социална помощ за извършване на погребения на социално слаби граждани.


І. Приети стратегически документи на Столична община и изготвени Планове за действие за 2011 г. към приетите от Столичен общински съвет Стратегии за периода, насочени към реализиране на социални политики за рисковите групи
                                                                                                                                                                                                                                         
 • Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София (2011 – 2015 г.), приета с Решение № 41 от 27.01.2011 г. на Столичен общински съвет.
 • План за действие за 2011 г. към Стратегия за психичното  здраве 2008 – 2013 г.
 • План за действие за 2011 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги за хора с увреждания 2009 – 2011 г.   
 • План за действие за 2011 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства 2010 – 2013 г.
 • План за действие за 2011 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст на територията на Столична община 2009 – 2013 г.
 • План за действие за 2011 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги 2010 – 2013 г.

ІІ. Реализиране на Наредби на СO, програми и проекти за хора с увреждания

 • Проект „Социални услуги за достоен и независим живот - 2” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 за периода 01.01.2011 г. - 29.02.2012 г.:

            Брой включени ползватели – 58;
            Брой включени асистенти – 21;
            Брой включен домашни помощници – 8.

 • Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.: Предоставяне на социалната  услуга „Личен асистент” на 650 лица с увреждания по проект „Подкрепа за достоен живот”, съвместно с районните администрации на Столична община;
 • Социална услуга „Асистент за независим живот”:

            Брой включени ползватели – 1350;
            Брой включени асистенти – 1488.

 • Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3”. Продължителност на проекта от 01.06.2011 г. до 01.08.2012 г. Максимална обща сума на проекта – 157 725,91 лв. По този проект Столична община партнира на водеща организация „Български червен кръст”.


ІІІ. Съфинансиране на различни институции и неправителствени организации, с цел предоставяне на разнообразни социални услуги за деца и  хора с увреждания, съгласно техните потребности


 • Фондация „Очи на четири лапи” – издръжка и финансиране на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”;
 • Съюз на слепите България – по проект „Спортът – начин на живот”.


ІV. Разкрити нови социални услуги през 2011 г. и проведени конкурси за предоставяне управлението на социални услуги на външни доставчици

 • Център за обществена подкрепа „Бъдеще”
 • Дневен център за деца с увреждания „Слънчоглед”
 • Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач”
 • Център за социална интеграция и рехабилитация на лица със зрителни увреждания
 • Център за кризисно настаняване на бездомни лица – функционира за периода 20.12.2011 г. – 31.03.2012 г.
 • Клубове на инвалида и пенсионера – 6 бр.
 •  Комплекс за социални услуги – Център за обществена подкрепа и Звено «Майка и бебе» - Фондация „Асоциация Анимус”
 • Кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие „Света Петка” - Фондация „Асоциация Анимус”
 • Център за социална рехабилитация за деца в риск „Нов старт” – Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА”
 • Център за социална интеграция и рехабилитация на хора с увреждания – Сдружение „Център за психологически изследвания”
 • Защитено жилище за хора с психични увреждания – МБАЛ „Александровска”
 • Център за настаняване от семеен тип „Приятели” – SOS „Детски селища – България”
 • Център за настаняване от семеен тип „Мечтатели” – SOS „Детски селища – България”
 • Център за обществена подкрепа „Шанс” – SOS „Детски селища – България”
 • Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 3 години – Фондация „Надежда за малките”
 • Звено „Майка и бебе” – Фондация „Надежда за малките”


 • През 2011 г. в резултат на последователната политика на Столична община за осигуряване на по-добро бъдеще за децата се закри за пръв път от  двадесет години Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Ботев”, като децата бяха изведени от институцията и  настанени в среда, близка до семейната, или реинтегрирани.
 • Намален е капацитетът на Център за временно настаняване „Света София” на 120 места и  на Дом за възрастни с деменция на 78 места.
 • Увеличен е капацитетът на Център за социална рехабилитация и интеграция на инвалиди на 150 места.

V.  Подобряване на качеството на живот в заведенията за социални услуги и предоставяните услуги в общността на територията на СО

 • По проект „Красива България” за ремонт на Дом за слепи лица – 672 100 лв. – съфинансиране от Столична община;
 • Извършени ремонтни дейности в шестте новооткрити клуба на инвалида и пенсионера;
 • Изграждане на достъпна среда в Дом за стари хора ж.к.”Зона Б-5” – със средства от общинския бюджет.

VІ. Проекти и кампании, организирани от Столична община, насочени към най-уязвимите групи на столицата

 • Продължава реализацията на Проект „Социална работа с деца на улицата – работа на терен”, реализиран съвместно между Столична община, МВР, РДСП и Сдружение „Деца и юноши” – регистрирани са около 500 случая на наблюдавани и задържани лица;
 • Ежегодна Кампания за осигуряване на подслон на бездомните граждани на Столицата през зимните месеци – осигурен е подслон на около 800 лица.

VІІ. Разкрити обществени трапезарии за социално слаби, бездомни лица и хора с увреждания по проекти  и програми

 • По Национална програма „Социална кухня” – осигурен топъл обяд на 650 социално слаби лица и хора с увреждания;
 • За седем поредни години Столична община съвместно с Банка „ПАРИБА” – България  реализират  проект „Социална кухня” за осигуряване на ежедневен безплатен обяд за около 1350 социално слаби възрастни граждани.
 • Изхранване на бездомни хора по проект на Фондация „Мисия без граници” със съдействието на Столична община – раздава се  обяд (по 100 порции дневно) на ул. „Алжир” и пред гара „Подуяне” в гр. София.

VІІІ. Реализиране на  проекти с европейско финансиране

 • Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” за изграждане на 13 Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и 3  Защитени жилища;

 • Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и родители в рискови групи на територията на Столична община”, финансиран от Световна банка  за изграждане на 2 областни центрове, единият от които е насочен за работа с деца с увреждания и техните семейства;

 • Столична община продължава работата си по проекта „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване” към организацията  на европейските градове – Евроситис, Белгия, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. Проектът е част от подписаното тригодишно рамково споразумение за партньорство 2011 – 2013 г. Мрежата от Обсерватории към местните власти за активно включване на ЮРОСИТИС е динамична мрежа от десет европейски града, които обменят информация, насърчават взаимното обучение и провеждат изследвания върху изпълнението на стратегиите за активно включване на местно ниво;

 • Столична община изпълнява проект  „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община. Периодът на изпълнение на проекта е със срок до 31.10.2013 г.
Проектът се реализира на територията на цялата страна, като по този начин се гарантира националния му обхват и се подпомага постигането на целите, заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” за гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.
Общата цел на проекта „И аз имам семейство” е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за децата, настанени в специализирани институции, и на деца в риск от изоставяне.
Специфичната цел е децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво. Това ще допринесе за изграждане на организационен и професионален капацитет на местно ниво за управление и качественото й предоставяне, както и за устойчивост на нейното развитие след приключване на проекта.

 • Столична община кандидатства с проект за доброволчеството и проект за социални предприятия по програма Интерег Ц-4.

ІХ. Дейности и услуги, реализирани от Дирекция „Социални дейности” по предоставянето на преференции за гражданите на столицата за периода януари – декември 2011 г.


 • Издадени  преференциални карти за пътуване с масовия градски транспорт:

            Нови – 6411 бр.;
            Карти с продължение – 31016 бр.

 • Издадени преференциални карти за паркиране в „Синя зона”:

            2011 г. – 5182 бр.

 • Подадени заявления от трудноподвижни лица с увреждания, желаещи да ползват специализиран транспорт от специализирано звено към дирекция „Логистика” при СО и ОП „Лозана” ЕАД:

            2011 г. – 93 бр.

 • Отпуснати  персонални пенсии на деца:

            2011 г. – 33 бр.

 • Извършени погребения на социално слаби граждани: за сметка на общинския бюджет:

            2011 г. – 177 бр.


Х. Благотворителни мероприятия на Столична община за деца, хора с увреждания и други уязвими групи с цел подпомагане тяхната  интеграция и социално включване


 • Продължават благотворителните кампании на Столична община в помощ на хората в състояние на будна кома, с цел провокиране вниманието на отговорните институции и разкриване на центрове за рехабилитация и в подкрепа на деца с церебрална парализа, с цел подкрепа на болните деца и събиране на средства за закупуване технически помощни средства..
Последна промяна ( 28 March 2012 )
 
< Предишна   Следваща >