Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Изменения и допълнения на Наредба за организация на движението на територията на Столична община PDF Печат Е-мейл
16 August 2012

Уведомяваме ви, че с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г. на Столичния общински съвет бе изменена Наредба за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО) в частта за безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определено и сигнализирано паркинг-място на ППС, превозващо лице с увреждания, пред сградата по настоящ адрес на същото лице. Според новия правен режим посоченото право е заменено с право на безплатно и денонощно паркиране на ППС до сградата по настоящ адрес на лицата с увреждания, които отговарят на новите критерии, определени в т. І на Приложение № 10А към чл. 51, ал. 5 от НОДТСО.

Промените в горецитираната Наредба влизат в сила от 01.09.2012 г. Съгласно § 13 издадените досегашни разрешителни за безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определено и сигнализирано паркинг-място, запазват валидността си в тримесечен срок от влизане в сила на разпоредбите, свързани с правото на безплатно и денонощно паркиране. В този срок правоимащите могат да подадат заявление по Приложение № 10А за ползване на правото за безплатно и денонощно паркиране при съответствие с изискванията на Наредбата.

В тази връзка, при желание да ползвате правото на безплатно и денонощно паркиране на ППС до сградата по настоящия ви адрес, е необходимо в периода от 01 до 30 септември 2012 г. да представите в дирекция „Социални дейности", бул. „Кн. Мария Луиза” № 88, V етаж, деловодство, следните актуални документи:

  1. Заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община;
  2. Лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);
  3. удостоверение за раждане (на малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);
  4. акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
  5. карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движение по пътищата - копие и оригинал (за сверяване);
  6. решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);
  7. регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
  8. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
  9. декларация по образец, утвърден от кмета на Столична община.

В подготвените от вас документи е необходимо да впишете актуален телефон за контакти. При подаването на документите ще ви бъде определена дата за лично явяване пред комисия, назначена от кмета на Столична община.

Моля да имате предвид, че съгласно § 14 от НОДТСО, считано от 01 декември 2012 г., започват да се извършват проверки и премахвания на поставените в нарушение на Наредбата и актуалните схеми знаци и стикери за сигнализиране на места за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания.

За справки и допълнителна информация се обръщайте към Вяра Петрова - главен експерт, телефон 02 8035 922 и Миглена Янкулова - главен експерт, телефон 02 8035 930 в дирекция "Социални дейности" към Столична община.

 

Необходими формуляри за кандидатстване:

Заявление

Декларация

Последна промяна ( 31 August 2012 )
 
< Предишна   Следваща >