Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Програма „Aсистенти за независим живот” PDF Печат Е-мейл
21 July 2009

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  „АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

1. ОПИСАНИЕ

Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” е  приета с Решение №747 по Протокол №116 от 26.07.2007 г., изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012;  изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 на Столичен общински съвет.

Асистенти за независим живот” са социални услуги за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване и допълват разнообразието от социални услуги в общността, както следва:

 • „Асистент за независим и активен живот” е социална услуга за компенсиране на дефицита при пълнолетни лица с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхната независимост и активност;
 • „Асистент за независимо детство” е социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие;

Асистент за независим живот е физическо лице, избрано от човек с трайни увреждания и наето по настоящата наредба, за да го подпомага при компенсиране на дефицита в ежедневното обслужване, социалната активност и другите дейности, необходими за активното му социално включване.

 

2. ЦЕЛЕВА ГРУПА

2.1. Ползватели на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот”

Ползватели на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот” са лица, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са навършили 18-годишна възраст към момента на започване ползването на социалната услуга, които имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и са до определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения.
Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако лицето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба;
 • имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи и студенти имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
 • не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 5, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.

Кандидатът за ползвател на социална услуга Асистент за независим и активен живот” подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец (Приложение № 1.1 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община, като
към заявлението се прилагат следните документи:

 • Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал за справка.
 • Лична карта на кандидата за ползвател - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
 • Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата или законния му представител, че ползва или не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
 • Ако кандидатът за социалната услуга работи: служебна бележка от работодателя (Приложение № 1.4) и трудов договор/заповед за назначаване или при друг вид полагане на труд или извършване на дейност срещу заплащане-документ, удостоверяващ ангажираността за справка. Ако кандидатът за социалната услуга учи - уверение в което е отразено, че лицето е със записан семестър за настоящата година или служебна бележка от учебното заведение или организацията за професионална квалификация.
 • Заявление по образец (Приложение № 1.5) от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.
 • Документи за участие на кандидата в други дейности, необходими за активното му социално включване.
 • Декларация по образец (Приложение № 1.3) от кандидата и/или законния му представител, че полага грижи за непълнолетното си дете или приемно дете с приложено копие от официален удостоверителен документ.

 

2.2. Ползватели на социалната услуга „Асистент за независимо детство”

Ползватели на социалната услуга Асистент за независимо детство" са лица, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са деца над 5-годишна възраст през периода на ползване на настоящата услуга с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК, заявено чрез техен законен представител; както и деца над 5-годишна възраст през периода на ползване на настоящата услуга, на които се предоставя приемна грижа с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК, заявено чрез техен приемен родител. Кандидатите, навършващи 5-годишна възраст по време на настоящата услуга, също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 66, ал. 3 срок, при което след навършване на изискуемата възраст същите се включват в листата на чакащите. Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако детето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба;
 • имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи - имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
 • не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 66, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.

Кандидатът за ползвател на социалната услуга "Асистент за независимо детство" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец (Приложение № 2.1 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община, като към заявлението се прилагат следните документи:

 • Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал за справка.
 • Лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 години - акт за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
 • Декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или законния му представител, че ползва или не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
 • Ако кандидатът за социалната услуга учи или посещава детско заведение - уверение в което е отразено, че детето е записано за настоящата година или служебна бележка от учебното, детското заведение или организацията за професионална квалификация.
 • Заявление по образец (Приложение № 2.3) от кандидата и/или законния му представител за избор на асистент/и.
 • Документи за участие на кандидата в други дейности, необходими за активното му социално включване.

2.3. Асистент за независим живот

Асистент за независим живот е лице, което отговаря едновременно на следните условия:

 • е пълнолетен български гражданин;
 • не е поставено под пълно или ограничено запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за повече от 3 години с влязла в сила присъда;
 • не е лице с трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

Кандидатът за асистент подава чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец (Приложение № 1.9, съответно Приложение № 2.7), в което може да посочи конкретен ползвател на услугата, с когото желае да работи и прилага следните документи:

 •  Автобиография;
 • Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи;
 • Декларация по образец (Приложение № 1.10, съответно Приложение № 2.8), че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

 

3. СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Заявленията за ползване на социалните услуги „Асистент за независим и активен живот” и "Асистент за независимо детство” за следващата календарна година се приемат от 01 септември до 31 октомври на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл. 15 не по-малко от веднъж в месеца.

 

4.ФИНАНСИРАНЕ

Финансовите средства за услугите „Асистент за независим и активен живот” и „Асистент за независимо детство” се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичен общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства. При отпадане на ползватели от съответната услуга и наличие на финансов ресурс се извършва перманентен допълнителен прием за предоставяне на съответната услуга в рамките на календарната година.

Бюджетът за съответната календарна година, в която се реализира Наредбата, се разпределя между двете услуги пропорционално на броя на подадените до 31 октомври на предходната година заявления от кандидат – ползвателите.

 

5. ИНСТИТУЦИИ, АНГАЖИРАНИ С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

 • Столична община, Дирекция „Социални дейности”
 • Бюра за социални услуги по местоживеене

 

КОНТАКТИ

Адрес:

гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 5 (в сградата на район „Сердика”)

 

Телефони:

8035 914 – Стаматка Петрова, ръководител екип „АНЖ”

8035 901 – екип „АНЖ”

 

Пълен текст на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

 
Последна промяна ( 03 June 2013 )
 
< Предишна   Следваща >