Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Дейности по административно обслужване PDF Print E-mail
Tuesday, 21 July 2009

РАЗДЕЛ Б.
В БСУ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ :

1. КАРТИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ

 • Нормативно основание - чл. 91 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община.
 • Потребители - хора с увреждания, които отговарят на критериите, определени в чл. 91 от НОДТСО.
 • Необходими документи - заявление (по образец от БСУ), копие и оригинал на актуално решение на ТЕЛК, копие на лична карта, снимка паспортен формат - 1 бр.
 • Приемане на заявления за издаване на карти за преференциално паркиране на територията на Столична община и паркингите общинска собственост - извършва се в БСУ по местоживеене.
 • Условия и ред – документите се подават в БСУ; срок за подаване – текущ.
 • Срок за разглеждане, получаване на отговор и изработване – 30 работни дни.
 • Процедура – разглеждането на подадените документи се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на Столична община.
 • Допълнителна информация – картите се изработват от Център за градска мобилност ЕООД – поделение „Паркиране и мобилност”.
 • Тел. за контакт в Дирекция „Социални дейности”: 02 8035 906.

 

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 • Предоставя се от – Търговско дружество с общинско участие „ЛОЗАНА“ ЕАД и Дирекция „Транспорт” при Столична община.
 • Потребители – хора с увреждания с над 90% намалена работоспособност с чужда помощ.
 • Необходими документизаявление (по образец от БСУ), копие на актуално ЕР на ТЕЛК (и оригинал за сверка), копие от Акт за раждане на деца до 14 години, пълномощно.
 • Условия и ред – документите се подават в БСУ; срок за подаване – текущ; ползването е по предварителна заявка.
 • Допълнителна информация – Специализираното транспортно обслужване от „Лозана” ЕАД, както и от Дирекция „Транспорт” се извършва след предварителна заявка към съответния доставчик.
 • Срок - 5 работни дни от приемането на искането до получаването в „Лозана” ЕАД.
 • Цена за извършване на обикновена услуга - Обслужваните трудноподвижни лица заплащат за едно пътуване такса със стойност на цената на едно пътуване с масовия градски транспорт. Същата такса заплащат и личните придружители на трудноподвижните лица.
 • Тел. за заявки към „Лозана” ЕАД: 948 60 16; 0896 752725
 • Тел. за заявки към Дирекция „Транспорт”: 0800 20 720 БЕЗПЛАТНО (телефонът не отчита допълнителни импулси).
 •  

  3. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
  • Нормативно основание - Чл. 29, ал. 1, т. 15, 16, 17 и 18 от  Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008, влиза в сила от 01.09.2008; изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009, посл. изм. и доп. с Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012 - в сила от 01.02.2013)

  • Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител, имат:
   • Всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
   • Всички хора с увреждания до 18-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
   • Незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
   • Всички хора с увреждания с диагноза "ГЛУХОТА" с постоянен адрес на територията на Столична община.
   • Хора с увреждания на които намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1  от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по тази Наредба пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

   Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на СО.
  • Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единият от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта. 

  • Необходими документизаявление (по образец от БСУ) , копие и оригинал на актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК, лична карта за справка, служебна бележка или разпореждане от Районно управление "Социално осигуряване", актуална снимка паспортен формат (на ползвателя – 1 бр.), заявление за издаване на електронна карта от Центъра за градска мобилност.
   Приемане на заявления - извършва се в БСУ по местоживеене.В БСУ се обработват документите, подготвят се списъци за Центъраза градска мобилност и се изготвят карти за преференциално пътуване на правоимащите.
  • Изработените карти за преференциално пътуване на правоимащите лица се получават от Центъра за градска мобилност.
  • Условия и ред – документите се подават в БСУ; срок за подаване – текущ.
  • Цена за извършване на обикновена услуга – Заплащането на преференциални карти за пътуване на правоимащите лица е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложение №1 и №2.

   

  4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЯ ЗА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА СОЦИАЛНО СЛАБИ, САМОТНИ, ХОРА БЕЗ РОДНИНИ, БЕЗДОМНИ И ПОЧИНАЛИ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

  • Нормативно основание – Наредба за гробищни паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община (Приета с Решение № 368 по Протокол № 107 от 26.04.2007 на Столичния общински съвет (изм. и доп. с Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008)
  • Потребители:
   • самотни хора;
   • без близки и роднини;
   • бездомни;
   • безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби.
  • Необходими документи:
   1. За погребение на лице, за роднините на което е установено, че са социално слаби, главният специалист на Бюрото за социални услуги представя в Дирекция „Социални дейности” следните документи:
    1. Предложение от главния специалист на Бюрото за социални услуги ;
    2. Молба-декларация по образец ;
    3. Социален доклад за лицето, което ще бъде подпомогнато ;
    4. Копие от акт за смърт ;
    5. Служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидатстващото лице, за получаваните социални помощи ;
    6. Служебна бележка за трудовите доходи на лицето, кандидатстващо за подпомагане ;
    7. Служебна бележка от Бюро по труда, за кандидатстващото за подпомагане лице.
   2. Роднините на починалото лице, които не желаят да извършат погребението, попълват декларация, в която посочват мотивите си за това.
   3. Погребение за сметка на бюджета на Столична община на лице по сигнал на граждани или институции, в Дирекция „Социални дейности” се представят следните документи:
    1. Предложение от главния специалист на Бюрото за социални услуги по местоживеене на починалото лице ;
    2. Акт за смърт ;
    3. Справка за социалния статус.
   4. Лица, извършили погребение и желаещи да им бъдат възстановени направените за това разходи , следва да подадат в 20-дневен срок от погребението молба-декларация по образец до Директора на Дирекция „Социални дейности” чрез Бюрото за социални услуги по постоянен адрес. Главният специалист на Бюрото за социални услуги представя в Дирекция „Социални дейности” в 5-дневен срок следните документи:
    1. Предложение от главния специалист на Бюрото за социални услуги по постоянен адрес на лицето извършило погребението;
    2. Молба- декларация по образец от лицето извършило погребението;
    3. Копие от акт за смърт;
    4. Справка за социалния статус на починалото лице.
   5. Когато извършилият погребението е роднина на починалото лице, в Дирекция „ Социални дейности” се представят и следните документи:
    1. Удостоверение за наследници;
    2. Служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидатстващото лице, за получаваните социални помощи;
    3. Служебна бележка за трудовите доходи на лицето, кандидатстващо за подпомагане;
    4. Служебна бележка от Бюро по труда, за кандидатстващото за подпомагане лице;
    5. Оригинална фактура от ОП "Гробищни паркове" или "София Крематориум" - АД за извършените разходи, издадена на лицето, кандидатстващо за възстановяване на

   

    5. ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА КАРТАТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС. ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

   I. Нормативно основание за извършване на услугата: Чл. 102 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община

  II. Необходими документи: Заявление по образец, копие на ЕР на ТЕЛК, служебна бележка от МВР при открадната карта.

  III. Условия и ред: Документите се подават в БСУ по местоживеене; срок за подаване - текущ.

  IV. Цена: 20 лв. Цената на услугата се заплаща в Центъра за градска мобилност, ул. "Будапеща" 17.

   

  6.ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА ВАЛИДНИ КАРТИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА С НОВ ТИП ЕВРОПЕЙСКИ КАРТИ

  • Нормативно основание - чл. 91 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община.
  • Потребители - хора с увреждания, които отговарят на критериите, определени в Приложение № 11 към чл. 51, ал. 6 от НОДТСО.
  • Необходими документи - заявление (по образец от БСУ), копие и оригинал на актуално решение на ТЕЛК.
  • Условия и ред – документите се подават в БСУ; срок за подаване – текущ.
  • Срок за разглеждане, получаване на отговор и изработване – 15 работни дни.
  • Допълнителна информация – картите се изработват от Център за градска мобилност ЕООД – поделение „Паркиране и мобилност”.

  ·       Тел. за контакт в съответното БСУ по местоживеене.

   

   7. ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АСИСТЕНТСКИ УСЛУГИ
  Забележка: За повече информация, вижте в раздел ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

   

  Last Updated ( Wednesday, 20 May 2015 )