Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Обява за подбор на персонал по проект
14 March 2017
В изпълнение на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие”, по ОПРЧР, с цел провеждане на подбор за екипи, осъществяващи дейностите по предоставянето на социални услуги, съгласно подписан договор № BG05M9OP001-2.004-0047-C01/04.08.2016 между Министерство на труда и социалната политика и Столична община и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

О Б Я В Я В А М:

Подбор на персонал за следните длъжности:

I. Минимални и специфични изисквания за длъжността

1. Счетоводител/касиер/домакин за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства, кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев № 2– 1 броя за 24 месеца
- образование – средно
- минимална образователно квалификационна степен -  средно образование
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време -249.00лв. при заетост на непълен работен ден – 4 часа

2. Счетоводител/касиер/домакин за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства, ул. Порой № 16 – 1 броя за 24 месеца
- образование – средно
- минимална образователно квалификационна степен -  средно образование
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 124,50лв. , при заетост на непълен работен ден - 2 часа 

3. Хигиенист за Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адреси: кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев №2, ж.к. Слатина, ул. Александър Момчев №2 и ул. Порой №16 – 3 броя за 24 месеца 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 228,00 лв., при заетост на непълен работен ден – 4 часа

4. Шофьор – 2 броя за 24 месеца 
- образование – средно 
- минимална образователно квалификационна степен -  средно, свидетелство за управление на МПС категория D
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 600,00 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

5. Социален работник/социален педагог  за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ за Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адреси: кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев №2, ж.к. Слатина, ул. Александър Момчев №2  – 2 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен - бакалавър
- област на висшето образование – Социални науки
- професионално направление/специалност - Социални дейности; Социална педагогика
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 324.50лв., при заетост на непълен работен ден – 4 часа

6. Социален работник/социален педагог  за дейностите „Предоставяне на  психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства, адрес: кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев №2  – 2 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – Социални науки
- професионално направление/специалност - Социални дейности; Социална педагогика
- професионален опит – не се изисква 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 649,00лв. , при заетост на пълен работен ден - 8 часа


7. Специален педагог за дейност „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ за Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адреси: кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев №2, ж.к. Слатина, ул. Александър Момчев №2 – 2 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – хуманитарни науки; педагогика
- професионално направление/специалност - Специална педагогика; Педагогика
- професионален опит - не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 649,00лв. , при заетост на пълен работен ден - 8 часа

8. Специален педагог за дейност „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адрес: ул. Порой №16   – 1 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – хуманитарни науки; педагогика
- професионално направление/специалност - Специална педагогика; Педагогика
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 324,50лв. , при заетост на непълен работен ден - 4 часа

9. Кинезитерапевт/рехабилитатор за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ за Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адреси: кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев № 2; ул. Порой № 16 – 2 броя  за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- професионално направление/специалност -  кинезитерапия / рехабилитация 
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 599,00лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

10. Кинезитерапевт/рехабилитатор за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства на адрес: жк. Слатина, ул. Александър Момчев № 2 – 1 броя  за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- професионално направление/специалност -  кинезитерапия / рехабилитация 
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 299,00лв., при заетост на непълен работен ден - 4 часа

11. Логопед за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ за Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адреси: кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев № 2; ж.к. Слатина, ул. Александър Момчев №2; ул. Порой № 16 – 3 броя  за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – логопедия
- професионално направление/специалност -  логопедия 
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 640,00лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

12. Психолог за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“, „Предоставяне на психологическа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адрес: кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев № 2 – 1 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – психология 
- професионално направление/специалност -  психология
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата,  0,6% процента прослужено време – 373,00лв., при заетост на непълен работен ден - 4 часа

13. Медиатор  за дейностите „Предоставяне на психологическа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адреси: ул. Порой № 16 – 2 броя за 24 месеца 
- образование – основно
- минимална образователно квалификационна степен – основно
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 510,00лв. , при заетост на пълен работен ден - 8 часа

14. Медиатор  за дейността „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ за Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства с адреси: ул. Порой № 16 – 1 броя за 24 месеца
- образование – основно
- минимална образователно квалификационна степен – основно
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 250,00лв. , при заетост на непълен работен ден - 3 часа

15. Медиатор за дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца  за равен старт в училище“ – 4 броя за 2 летни месеца годишно за 2 години 
- образование – основно
- минимална образователно квалификационна степен – основно
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 500,00лв., при заетост на непълен работен ден - 6 часа

16. Медицинска сестра за дейност „Семеен център за деца от 0 до 3“ – 1 брой за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен – професионален бакалавър 
- област на образование – здравеопазване
- професионално направление/специалност -  медицинска сестра/акушерка
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 740,00лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

17. Педагог за дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца  за равен старт в училище“ – 4 броя за 2 летни месеца годишно за 2 години.
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен – бакалавър
- област на образование – педагогика
- професионално направление/специалност -  педагогика
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 535,00лв. , при заетост на непълен работен ден - 6 часа

18. Детегледач за дейност „Семеен център за деца от 0 до 3“ – 1 брой за 24 месеца
- образование – средно образование
- минимална образователно квалификационна степен – средно образование 
- област на образование – средно образование
- професионално направление/специалност -  средно образование
- професионален опит – не се изисква. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време – 287,00лв., при заетост на непълен работен ден - 4 часа

II Кратко описание на длъжностите:
  
Счетоводител/касиер/домакин  
Получават оригиналните счетоводни документи – фактури за извършените доставки и услуги от страна на изпълнителите и след съответната верификация, извършват разплащания. Участват в процеса на верификация на представените документи – фактури или други счетоводни документи от изпълнителите/ доставчиците, както и при проверка на действителността на доставените стоки/извършените услуги, преди извършване на плащанията. Отговарят за първичното осчетоводяване на финансовите документи. Осъществяват хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставят отчети в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството. Съдействат на Счетоводителя на Проекта. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Хигиенист
Почистване и дезинфекциране на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и други помещения. очиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката (компютри, телефони, съоръжения. Периодично измива прозорци, витрини, врати. Проветрява помещенията. Следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях. Изхвърля отпадъците на определените места извън сградата. Зарежда с миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали санитарните възли.  Ежемесечно прави заявка за миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали. 

Социален работник/ специален педагог
Предоставяне на комплекс от дейности за деца, както и техните семейства, подкрепа и наблюдение на децата и техните родители, клиенти на услугата. Работи в тясно сътрудничество със съдебната, образователната, социалната и здравната система и др. служби по  отношение на целевата група на услугата и проекта. Осъществяване на мобилна работа, участие във въвеждащи, надграждащи обучения, екипни и супервизии на екипа. Води и отговаря за досиета на потребителите. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Кинезитерапевт/ Рехабилитатор
Осигурява физикалната терапия и рехабилитация на всички целеви групи. Участва в екипни заседания при обсъждането и вземането на решения по случаи и определяне на терапевтичното поведение на екипа;Осъществяване на мобилна работа с родители. Участие във въвеждащи, надграждащи обучения, екипни и супервизии на екипа. Изготвя необходимата докумнтация, свързана с предоставяне на кинезитерапевтични и рехабилитационни услуги към досието на потребителя. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Шофьор
Участва в осъществяването на мобилна работа и транспортирането на представители на целевата група до услугата. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Логопед
Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на Комплексите. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността на Комплексите. Изработва оценки за възможностите на клиентите. Определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. Провежда корекционно-възпитателната работа с лицата. Работи индивидуално и групово с клиенти. Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия. Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки. Събира и съхранява дидактични материали. Води необходимата документация и отчетност. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.


Психолог
Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на Комплексите. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността на Комплексите. Изработва оценки за възможностите на клиентите. Определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. Провежда корекционно-възпитателната работа с лицата. Работи индивидуално и групово с клиенти. Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия. Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки. Събира и съхранява дидактични материали. Води необходимата документация и отчетност. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Медиатор 
Идентифицира лицата от целевите групи. Провежда индивидуални и групови срещи с представители на целевите групи. Организира и провежда  информационни кампании, семинари и срещи. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Медицинска сестра
При изпълнение на задълженията си носи отговорност за:
Качеството на обслужване на потребителите на Комплексите. Спазва правилата за добра медицинска практика. Зачита личното достойнство и правата на потребителите на Комплесите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на потребители или на служителите. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения.

Педагог
Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати. Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадена образователна дейност. Планира дейността на потребителите, както и собствената си дейност. Планира взаимодействието с родителите, социалните партньори и социалната среда. Планира диагностичната дейност, свързана с прогреса и развитието на потребителите. Участва в планирането на дейностите. Участва в планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база в съответната предметна област.  Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие.

Детегледач
Полага непосредствени грижи за повереното й дете. Осигурява време и условия за спокоен сън на детето, необходим за съответната възраст. Организира занимателни игри, в които да участват потребителите.  Подхожда с повишено внимание за близостта на детето до опасни предмети. Спазва педагогическо поведение при общуването с детето и изискванията за възпитание за съответната възраст. Не оставя детето само и без надзор. 

III Подбора ще се проведе чрез:
1. Преглед на документите на кандидатите
2. Провеждане на интервю

IV Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване по образец (тук)  и автобиография по образец (тук)
2. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование;
3. Допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността)
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка и др.)

V. Документите ще се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на  дирекция „Социални дейности“ при Столична община, бул. „Мария Луиза“ № 88, ет.5, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. 
Последна промяна ( 14 March 2017 )
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>