Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Обявление за набиране на персонал по проект "Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семей
20 September 2016
        
 
На 04 август 2016 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор № № BG05M9OP001-2.004-0047 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнение на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства”. Стойността на Проекта е 1 752 098,89 лв. 
Комплексите за интегрирани социални услуги ще работят за да отговорят на потребностите на бъдещи родители, семействата с малки деца и да подкрепят родителите да ги посрещат. Водещият принцип е, че детето не може да се развива пълноценно, ако неговите родители не се чувстват добре и могат да си задават въпроси. Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения.Подкрепата на бъдещите родители и на тези с много малки деца се осъществява основно по два начина: чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставяни в подходящо оборудваните по ПСВ Общностни центрове и в Център "Св. Параскева". Мобилната работа цели да подкрепи родителите да се справят с потребностите на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят. Услугите, които се предоставят извън дома на детето и неговото семейство, целят да изградят пространство, което отговаря на нуждите на потребителите. За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности, основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Ще се осигурява транспорт за децата, чиито семейства не могат да осигурят придвижването. Предоставяните услуги имат комплексен характер. Тези услуги целят не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, за да се подобри качеството на връзката дете – родители, което подобрява атмосферата в семейната среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа .

Разпределение и Изисквания за заемане на длъжностите:

1. Директор – 2 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  магистър
- област на висшето образование - социални науки стопански и правни науки или хуманитарни науки.
- професионален опит – минимум 2 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 943,84 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

2. Директор – 1 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  магистър
- област на висшето образование - социални науки стопански и правни науки или хуманитарни науки.
- професионален опит – минимум 2 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 471,92 лв., при заетост на непълен работен ден - 4 часа

3. Счетоводител/касиер/домакин – 2 броя за 24 месеца
- образование – средно
- минимална образователно квалификационна степен -  средно
- област на образованието – икономически профил
- професионален опит – минимум 2 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 294,94 лв., при заетост на непълен работен ден – 4 часа

4. Счетоводител/касиер/домакин – 1 броя за 24 месеца
- образование – средно
- минимална образователно квалификационна степен -  средно
- област на образованието – икономически профил
- професионален опит – минимум 2 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 147,47 лв., при заетост на непълен работен ден - 2 часа 

5. Хигиенист - 3 броя за 24 месеца
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 196.63 лв., при заетост на непълен работен ден – 3 часа

6. Шофьор – 2 броя за 24 месеца
- образование – средно 
- минимална образователно квалификационна степен -  средно, свидетелство за управление на МПС категория В
- професионален опит – минимум 5 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 709,32 лв., при заетост на непълен работен ден - 8 часа

7. Шофьор – 1 броя за 24 месеца
- образование – средно
- минимална образователно квалификационна степен -  средно, свидетелство за управление на МПС категория В, свидетелство от психодиспансер
- професионален опит – минимум 5 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време  и работодателски осигуровки  – 354,66 лв., при заетост на непълен работен ден - 4 часа 

8. Социален работник/социален педагог  за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ – 3 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен - бакалавър
- област на висшето образование – Социални науки
- професионално направление/специалност -  Социални дейности; Социална педагогика
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 766,85 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

9. Социален работник/социален педагог  за дейностите „Предоставяне на  психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ – 6 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – Социални науки
- професионално направление/специалност - Социални дейности; Социална педагогика
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 766,85 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа


10. Специален педагог за дейност „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“  – 3 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – хуманитарни науки; педагогика
- професионално направление/специалност - Специална педагогика; Педагогика
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време  и работодателски осигуровки – 766,85 лв., при заетост на непълен работен ден - 8 часа


11. Кинезитерапевт/рехабилитатор за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ – 3 броя  за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- професионално направление/специалност -  кинезитерапия / рехабилитация 
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време  и работодателски осигуровки – 707,88 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

12. Логопед за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ – 3 броя  за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – логопедия
- професионално направление/специалност -  логопедия 
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време  и работодателски осигуровки  – 766,85 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

13. Психолог за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“, „Предоставяне на психологическа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ – 3 броя за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен -  бакалавър
- област на висшето образование – психология 
- професионално направление/специалност -  психология
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата,  0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 888,20 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

14. Медиатор за дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ – 3 броя  за 24 месеца
- образование – основно
- минимална образователно квалификационна степен – основно
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 613,48 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа
 

15. Медиатор  за дейностите „Предоставяне на психологическа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ – 6 броя за 24 месеца 
- образование – основно
- минимална образователно квалификационна степен – основно
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 613,48 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

16. Медиатор  за дейността „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ – 3 броя за 24 месеца
- образование – основно
- минимална образователно квалификационна степен – основно
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 299,76 лв., при заетост на непълен работен ден - 3 часа

17. Медиатор за дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца  за равен старт в училище“ – 4 броя за 2 летни месеца годишно за 2 години 
- образование – основно
- минимална образователно квалификационна степен – основно
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 599,53 лв., при заетост на непълен работен ден - 6 часа

18. Медицинска сестра за дейност „Семеен център за деца от 0 до 3“ – 1 брой за 24 месеца
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен – професионален бакалавър 
- област на образование – здравеопазване
- професионално направление/специалност -  медицинска сестра/акушерка
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време  и работодателски осигуровки – 883,50 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа

19. Педагог за дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца  за равен старт в училище“ – 4 броя за 2 летни месеца годишно за 2 години.
- образование – висше
- минимална образователно квалификационна степен – бакалавър
- област на образование – педагогика
- професионално направление/специалност -  педагогика
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време  и работодателски осигуровки – 638,39 лв., при заетост на непълен работен ден - 6 часа

20. Детегледач за дейност „Семеен център за деца от 0 до 3“ – 1 брой за 24 месеца
- образование – средно образование
- минимална образователно квалификационна степен – средно образование 
- област на образование – средно образование
- професионално направление/специалност -  средно образование
- професионален опит – минимум 1 години професионален опит. 
- месечно възнаграждение по трудово правоотношение, формирана като сбор от основна работна заплата, 0,6% процента прослужено време и работодателски осигуровки – 683,30 лв., при заетост на пълен работен ден - 8 часа
Кратко описание на длъжностите:
  
Директор 
Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на центъра; Разработва, съгласува и съблюдава за спазването на  правилника за вътрешния ред на центъра; Оперативно управлява услугата, щатния персонал, изготвя график на персонала; Участва в екипни срещи по приемане на потребители и приключване на случаите; Следи за спазването на критериите и стандартите; Изготвя месечните отчети към Столична общината и подпомага чрез предоставянето на информация изпращане на периодични и крайни съдържателни отчети по проекта. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Счетоводител/касиер/домакин  
Получават оригиналните счетоводни документи – фактури за извършените доставки и услуги от страна на изпълнителите и след съответната верификация, извършват разплащания. Участват в процеса на верификация на представените документи – фактури или други счетоводни документи от изпълнителите/ доставчиците, както и при проверка на действителността на доставените стоки/извършените услуги, преди извършване на плащанията. Отговарят за първичното осчетоводяване на финансовите документи. Осъществяват хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставят отчети в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството. Съдействат на Счетоводителя на Проекта. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Хигиенист
Почистване и дезинфекциране на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и други помещения. очиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката (компютри, телефони, съоръжения. Периодично измива прозорци, витрини, врати. Проветрява помещенията. Следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях. Изхвърля отпадъците на определените места извън сградата. Зарежда с миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали санитарните възли.  Ежемесечно прави заявка за миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали. 

Социален работник/ специален педагог
Предоставяне на комплекс от дейности за деца, както и техните семейства, подкрепа и наблюдение на децата и техните родители, клиенти на услугата. Работи в тясно сътрудничество със съдебната, образователната, социалната и здравната система и др. служби по  отношение на целевата група на услугата и проекта. Осъществяване на мобилна работа, участие във въвеждащи, надграждащи обучения, екипни и супервизии на екипа. Води и отговаря за досиета на потребителите. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Кинезитерапевт/ Рехабилитатор
Осигурява физикалната терапия и рехабилитация на всички целеви групи. Участва в екипни заседания при обсъждането и вземането на решения по случаи и определяне на терапевтичното поведение на екипа;Осъществяване на мобилна работа с родители. Участие във въвеждащи, надграждащи обучения, екипни и супервизии на екипа. Изготвя необходимата докумнтация, свързана с предоставяне на кинезитерапевтични и рехабилитационни услуги към досието на потребителя. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Шофьор
Участва в осъществяването на мобилна работа и транспортирането на представители на целевата група до услугата. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.


Логопед
Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на Комплексите. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността на Комплексите. Изработва оценки за възможностите на клиентите. Определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. Провежда корекционно-възпитателната работа с лицата. Работи индивидуално и групово с клиенти. Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия. Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки. Събира и съхранява дидактични материали. Води необходимата документация и отчетност. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Психолог
Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на Комплексите. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността на Комплексите. Изработва оценки за възможностите на клиентите. Определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. Провежда корекционно-възпитателната работа с лицата. Работи индивидуално и групово с клиенти. Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия. Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки. Събира и съхранява дидактични материали. Води необходимата документация и отчетност. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.


Медиатор 
Идентифицира лицата от целевите групи. Провежда индивидуални и групови срещи с представители на целевите групи. Организира и провежда  информационни кампании, семинари и срещи. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.


Медицинска сестра
При изпълнение на задълженията си носи отговорност за:
Качеството на обслужване на потребителите на Комплексите. Спазва правилата за добра медицинска практика. Зачита личното достойнство и правата на потребителите на Комплесите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на потребители или на служителите. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения.

Педагог
Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати. Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадена образователна дейност. Планира дейността на потребителите, както и собствената си дейност. Планира взаимодействието с родителите, социалните партньори и социалната среда. Планира диагностичната дейност, свързана с прогреса и развитието на потребителите. Участва в планирането на дейностите. Участва в планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база в съответната предметна област.  Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие.

Детегледач
Полага непосредствени грижи за повереното й дете. Осигурява време и условия за спокоен сън на детето, необходим за съответната възраст. Организира занимателни игри, в които да участват потребителите.  Подхожда с повишено внимание за близостта на детето до опасни предмети. Спазва педагогическо поведение при общуването с детето и изискванията за възпитание за съответната възраст. Не оставя детето само и без надзор. 

Подбора ще се проведе чрез:
1. Преглед на документите на кандидатите
2. Провеждане на интервю

Необходими документи за кандидатстване:
3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование;
4. Допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността)
5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка и др.)

Документите ще се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на  дирекция „Социални дейности“ при Столична община, бул. „Мария Луиза“ № 88, ет.5, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. 

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени в сградата на дирекция „Социални дейности“ при  Столична община, на информационното табло, както и на електронните  страници на Столична община, с адрес:  http//www.sofia.bg  и на дирекция „Социални дейности“ при Столична община, с адрес: http://dsd.sofia.bg/
 
 

Последна промяна ( 07 October 2016 )
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>